Allmänna Bestämmelser

Allmänna bestämmelser för trädfällning

Dessa bestämmelser gäller uppdrag som Vidare Bemanning ek.för.

(VB) utför åt kund (Kunden), om inte annat skriftligen avtalats

mellan VB och Kunden.

1.   Beställning och orderbekräftelse

1.1  Uppdrag bekräftas i orderbekräftelse. Där anges upp-

dragets art och tidsåtgång.

1.2  Invändningar mot innehållet i orderbekräftelsen skall

göras senast fem dagar från mottagandet. Lämnas inte

sådant meddelande gäller orderbekräftelsens innehåll

som avtal.

1.3  VB tar för givet att den kund som beställer uppdrag från VB          är berättigad till att göra så. Att kunden är ägare av eller har fullmakt för marken som uppdraget utförs. Om så inte är fallet avskriver sig VB från de konsekvenser som kan uppstå och ger ansvaret till den kund som är beställare av uppdrag.

2.  Tid för uppdragets utförande

2.1  Uppdraget skall utföras under den tid som anges i

orderbekräftelsen.

3.  Personal för uppdragets utförande

3.1  VB skall se till att medarbetare som utför uppdrag har

erforderlig kompetens.
4.   Förändring i pågående uppdrag

4.1  Väsentliga förändringar eller avvikelser i pågående uppdrags art och omfattning kräver VBs medgivande. Har kunden generella synpunkter på uppdragets utförande skall de framföras till VB, se punkt 5, nedan.

5.   Garantiåtagande, städning, bortforsling

5.1  Är inte kunden nöjd med utfört arbete skall VB så långt det är möjligt försöka tillgodose kundens önskemål. För detta skall ges skälig tid. Kunden skall i en skriftlig reklamation där det tydligt skall framgå art och omfattning av felaktigt beteende och/eller undermåligt arbete som medarbetaren utfört meddela VB önskad åtgärd.

5.2  Om uppdraget inkluderar städning bekräftas det i orderbekräftelsen. Städning innefattar borttagning av ris men inte rester av sågspån om inte annat nämns i orderbekräftelsen.

5.3  Om uppdraget inkluderar bortforsling av träd bekräftas det i orderbekräftelsen. 

6.  Ansvar

6.1  VB är skyldig att teckna och upprätthålla giltig och relevant ansvarsförsäkring enligt branschstandard.                                               

6.2  VB skadeståndsansvar omfattar endast det som deras ansvarsförsäkringen täcker. VB kan därför aldrig bli skadeståndsskyldig för något som inte täcks av deras ansvarsförsäkring.

6.3 VBs ansvar enligt punkt 6.2 ovan är i alla lägen begränsat till de belopp och villkor som anges i ovan nämnd ansvarsförsäkring.

6.4  Kunden ansvarar för att meddela närliggande grannar och fastighetsägare om och när uppdraget skall utföras och att värdefulla föremål som tex bilar, cyklar, mopeder etc. flyttas och placeras på säkert avstånd.

7. Betalning

Betalningsvillkor är 30 dagar netto, om inte annat anges på

fakturan. Om betalning inte erläggs inom rätt tid debiteras

dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Fakturering sker en gång per månad om inte annat överens-

kommits.

8.   Befrielsegrunder

Kunden har inte rätt att åberopa underlåtenhet av VB att

fullgöra uppdrag om fullgörandet hindras till följd av

omständigheter utanför VB kontroll såsom arbetskonflikt,

krig, eldsvåda, myndighets beslut eller annat av VB inte vållat

förhållande som väsentligen inverkar på uppdragets full-

görande och som VB inte rimligen kunnat förutse. När det gäller arbetskonflikter hos Kunden, såsom strejk, lockout, eller blockad, gäller att VB har rätt men inte skyldighet att tillhandahålla Kunden personal. Detta sker i den utsträckning VB finner förenligt med en långsiktig relation till arbetsmarknadens parter. Utebliven leverans enligt vad ovan sagts påverkar inte VB rätt till ersättning.

9.   Sekretess

VB garanterar att alla medarbetare har undertecknat VB

sekretessförbindelse och därmed har tystnadsplikt.

  • Facebook
  • Twitter